Wednesday, 27 August 2014

Nhận thức về Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - BÀI VIẾT THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG VIII ( KHOÁ XI)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

BÀI VIẾT THU HOẠCH
HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG VIII ( KHOÁ XI)

Họ và tên: Nguyễn Tiến Quốc
Đơn vị: Trường PTDTBT THCS Xã Khâu Vai
            

          Sau khi được  học tập nghị quyết TW VIII khoá XI của Đảng bản thân tôi có một số nhận thức về nội dung nghị quyết như sau:
Hội nghị Trung ương VIII khoá XI của Đảng đã đề cập tới một vấn đề cấp thiết của đất nước đó chính là vấn đề giáo dục đào tạo hiện nay.Ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Nghị quyết đã đi sâu vào một số nội dung cơ bản:

Thứ nhất: Đánh giá tình hình và nguyên nhân, đặc biệt là những yếu kém trong việc quản lý giáo dục hiện nay do vậy phải đổi  mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thứ hai: Là định hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo,trong nghị quyết định hướng rõ quan điểm chỉ đạo,cho biết rõ thế nào là  đổi  mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thứ ba: Nghị quyết cũng đã xác định những mục tiêu cụ thể,cách thức tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả.
Là  một giáo viên, tôi ý thức và quan tâm đến  từng vấn đề mà nghị quyết TW VIII khoá XI đã đề ra. Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân, trong học sinh  những vấn đề cấp thiết mà NQ đã nêu. Tuy vậy, với nhiệm vụ thực tại của bản thân cũng như tình hình địa phương và nhà trường, theo tôi chúng ta cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc hơn nữa Nghị quyết Trung ương VIII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.  Các cấp uỷ Đảng đặc biệt là những tổ chức lãnh đạo của ngành giáo dục cần sơ kết để kịp thời đánh giá thống nhất, rút kinh nghiệm và có những nhận định, tạo sự đồng thuận cao, làm cơ sở cho việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết này. Đồng thời các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên và những người làm công tác giáo dục  nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.Từ đó, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Khâu Vai, ngày 27  tháng 08 năm 2014
Người viết thu hoạch                                                               Nguyễn Tiến Quốc

Quoc.name.vn: Nhiều bạn chưa hiểu hết câu hỏi “ bê” cả nghị quyết vào hết theo mình vậy là chưa chuẩn đâu. 
Nhận thức về Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - BÀI VIẾT THU HOẠCH HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG VIII ( KHOÁ XI) Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HocNhanh.vn

0 nhận xét:

Post a Comment